دادسرای صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه انتقال مال غیر، دادسرای محلی که انتقال و فروش در حوزه آن انجام گرفته صالح به رسیدگی است نه دادسرای محل وقوع ملک.

رای خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل درخصوص شکایت آقایان الف. و ی. الف. علیه آقای الف. ف. دائر بر فروش مال غیر با این استدلال که هم انجام معامله درتهران وهم ملک درتهران واقع گردیده پرونده را با صدور قرارعدم صلاحیت به دادسرای شهرستان یاد شده ارسال داشته دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران با این عنوان که انتقال وفروش مال غیر دراردبیل صورت پذیرفته ازخود نفی صلاحیت نموده و با اعلام صلاحیت دادسرای اردبیل پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه محتویات پرونده ونظربه اظهارات مورخ 93/9/3 شکات پرونده مبنی بر انجام معامله وتنظیم قرارداد در شهرستان اردبیل ضمن پذیرش استدلال دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تشخیص واعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی

عناوین و برچسب‌ها