اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرار نامه رسمی ای که پس از صدور رای قطعی تنظیم شده است، پذیرفته نمی شود؛ زیرا اقرارنامه مذکور، سند مکتوم نبوده و تحصیل دلیل و مدرک جدید محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف. ی.ن. به طرفیت الف. ص.، م. ز. با وکالت الف. د. به خواسته 250/000/000 ریال بابت بیع 100 عدد درب آسانسور بانضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که پس از بارگیری مبیع به نام خواندگان که البته کالا به سفارش خوانده ردیف اول بوده دیگر خوانده اقرار به تحویل آن در قبال بدهی خوانده ردیف اول به خود می‌نماید و اعلام داشته وی الف. ص. مبلغ 20/000/000 تومان به وی بدهکار بوده که این اموال در قبال بدهی وی کسر شده است و اینکه مبیع بیشتر از مبلغ مذکور ارزش نداشته که دادگاه با توجه به اختلاف در قیمت اموال تحویلی از سوی خوانده ردیف دوم مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده حسب نظریه کارشناسی در تعیین بهای روز کالا تحویل شده به خوانده ردیف دوم جمع 100 عدد درب آسانسور را به موجب نظریه شماره 745 - 1393/04/10 جمعا بمبلغ 23/000/000 تومان برآورد نموده که این نظریه مصون از تعرض طرفین باقی مانده النهایه دادگاه ضمن ورود دعوی خواهان مستندا به مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت 23/000/000 تومان بابت قیمت روز کالا در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ 458/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 672/000 تومان بابت حق الوکاله وکیل و البته حکم بر بی حقی خواهان بابت اضافه مبلغ تا 25/000/000 تومان صادر و اعلام می‌دارد لازم بذکر است مدیر اجراء مکلف به احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکومیتی از تاریخ 1393/11/29 لغایت اجرای حکم وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی و وصول و ایصال آن در حق خواهان می‌باشد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

مهدی خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ز. با وکالت آقای الف. د.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 23/000/000 تومان از بابت قیمت کالا و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه به شرح رای بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص در خواست آقای م. ز. با وکالت آقای الف. د.الف. دائر به اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/26 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌شود متقاضی اعاده دادرسی طبق دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/17 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به پرداخت مبلغ 23/000/000 تومان و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است حکم موصوف در شعبه --- تجدیدنظر استان تهران تائید شده است در درخواست اعاده دادرسی به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور آمده است ((پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده است در اختیار متقاضی نبوده)) در حالی که در جهت اعاده دادرسی به سند اقرار نامه مورخه 1394/02/29 تنظیمی در دفتر خانه.... تهران استناد شده است امر مکتوم نبوده است و تحصیل دلیل و مدرک جدید می‌باشد بعد از صدور رای قطعی تحصیل شده است علیهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 435 قانون مارالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها