نظریه مشورتی شماره 7/1401/255 مورخ 1401/03/30

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/255
شماره پرونده: 1401-9/1-255 ح

استعلام:

در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا دعوای الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آن‌که واجد آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 1102 و 1103 قانون مدنی و از آن‌جا که در عقد نکاح موقت، تمتع حق زوج است، همانند دیگر حقوق و مطابق عمومات، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل به آن امکانپذیر است؛ بر این اساس، طرح دعوا دایر بر الزام زوجه موقت به تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند به مانند فرض سوال به نفع زوجه شرط انفاق نشده باشد و صرف نظر از آن‌که مانند نکاح دائم، احکام صادره در این خصوص به صورت جبری به اجرا درنمی‌آید.

منبع