خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای مطالبه قیمت عادلانه ملک از شهرداری، به دلیل اعمال حاکمیت، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌ طرفیت خوانده ش. به خواسته پرداخت بهای زمین پلاک ثبتی.... بخش --- تهران قطعه... به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به احراز مالکیت خواهان به دلالت سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی و در جهت تعیین قیمت عادلانه موضوع را به هیات سه‌نفره کارشناسان رسمی منتخب طرفین و دادگاه ارجاع که هیات موصوف نظر خویش را اعلام که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و با تبعیت از نظریه مذکور و مستندا به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/08/28 و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیارد و دویست و شصت و هفت میلیون و دویست هزار ریال در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی دادگاه نظر به اینکه اقدامات خوانده در راستای اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته لذا مستندا به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روزاز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه ‌عمومی حقوقی تهران- خیابانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیارد و دویست و شصت و هفت میلیون و دویست هزار ریال بابت بهای یک قطعه زمین با پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها