مطالبه خسارت وارده به محصولات و زمین زراعی به طرفیت اداره محیط زیست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/10/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

مطالبه خسارت وارده به محصولات و زمین زراعی به طرفیت اداره محیط زیست

پرسش

آیا در صورت حمله گرازهای وحشی به زمین زراعی و باغات افراد و ایجاد خسارت، صاحبان زمین‌ها و افراد ذی‌نفع می‌توانند دادخواستی به طرفیت سازمان محیط زیست مربوطه طرح و مطالبه خسارت وارده به محصولات و زمین زراعی و باغات خود بنمایند؟ و در صورت اقامه دعوی، ایا می‌‌‌توان سازمان محیط زیست را محکوم به پرداخت خسارت وارده نمود؟

نظر هیئت عالی

علی‌رغم این‌که در نظر اتفاقی با فرض عدم تقصیر سازمان حفاظت‌کننده جانوران وحشی، به عدم مسئولیت اظهارنظر شده؛ به نظر می‌رسد با توجه به مفهوم تقصیر که عبارتست از تعدی یا تفریط؛ چنان‌چه مأموران ذی‌ربط در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی و موجب نفوذ جانوران وحشی به مزارع و باغات اشخاص شوند، مقصر محسوب و این مفهوم از قسمت اخیر ماده 9 اصلاحی قانون صید و شکار نیز به نحوی مستفاد می‌شود که سازمان مذکور موظف است جهت پیشگیری از خسارات نسبت به محصورکردن ایستگاه‌های حفاظت‌شده جانوران وحشی اقدام کند و لذا عدم اقدام به این امر، تقصیر محسوب و موجب مسئولیت خواهد بود. در نتیجه نظر اتفاقی ابرازی در خصوص پرداخت خسارت مربوط در محل اعتبارات قابل تأیید است.

نظر اتفاقی

به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و ماده 1، بند پ ماده 6 و قسمت اخیر ماده 9 قانون شکار و صید، حفاظت و نگهداری از حیوانات وحشی از وظایف اصلی سازمان محیط زیست است. این حفاظت حتی جانوران را در برابر گرسنگی و غیره شامل می‌شود. محصور نمودن زیست‌گاه‌های حفاظت شده جانوران وحشی جهت پیشگیری از ورود خسارت نیز، باز از وظایف آن سازمان است. لذا با رعایت ماده 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و صراحت ماده 9 قانون شکار و صید، طرح دعوا به‌طرفیت سازمان محیط زیست قانونی است و در صورت ورود خسارت از ناحیه جانوران وحشی به افراد آن سازمان به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود.

منبع
برچسب‌ها