ضابطه تشخیص دعاوی غیرمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوایی که ابتدائا و به طور مستقیم موجب ایجاد یا سلب حقوق مالی از کسی نیست غیرمالی است و تقویم خواسته به میزانی بیشتر از نصاب مقرر موجب دگرگونی ماهیت آن نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1392/10/25 آقایان م. و س.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ع.ق. دادخواستی به طرفیت آقایان و بانوان م.پ.، ط.ق.، م.و.، ج.م.، م.الف.، ع.ع.، ش.ش.، م.غ.، ط.ق.، م.ص.، الف. خ.، جهاد کشاورزی شاهرود، الف.، الف. به خواسته اثبات جعلیت اسامی ذکرشده در درخواست مورخه 1373/07/25 ثبت شده در اداره کل منابع طبیعی سمنان به شماره 15672 - 1373/07/30 ، اثبات صاحب ‌امتیاز بودن ع.ق. و شرکای شرکت د. در... و اراضی مربوط به آن مقوم به مبلغ 50000100 ریال، حذف اسامی خواندگان ردیف 1 الی 11 از لیست‌های موجود در پرونده مربوط به... و اراضی آن و جایگزین نمودن شرکایش، به دادگاه عمومی شاهرود تسلیم و اظهار داشته: در اجرای طرح کویرزدایی به موکل از طرف اداره منابع طبیعی، زمین واگذارشده و به وی تکلیف می‌گردد که چاه حفر نماید و ایشان با یک شرکت حفاری توافق می‌کند که نسبت به حفر چاه اقدام کند و تمام هزینه‌ها را شخصا می‌پردازد و بعدا متوجه می‌شود که اسامی افراد دیگری در انتهای درخواست مورخه 1373/07/25 ، بدون اطلاع وی به‌عنوان شرکت الحاق گردیده در حالی‌که موکل این افراد را نه دیده نه می‌شناسد و نه پولی بابت هزینه حفر پرداخت کرده‌اند. موکل به‌عنوان جعل شکایت می‌کند ولی به دلیل عدم دسترسی به اصل سند مجعول قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، اخیرا تعدادی از خواندگان با ارسال اظهارنامه درخواست کرده‌اند که شرکت تشکیل شود و موکل پاسخ می‌دهد که آشنایی و شراکتی با آنان ندارد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه پس از یک سلسله اقدامات و استماع توضیحات و مدافعات خواندگان اجمالا مبنی بر اینکه هنوز پروانه به نام کسی صادر نشده، پروانه چاه آب به نام اداره کل منابع طبیعی است بنابراین هنوز حقی برای کسی ایجاد نگردیده است و آقای ق. یکی از شرکاست و نمی‌تواند ادعا کند که کل امتیاز به او تعلق دارد. طبق صورت‌جلسه مورخه 1373/07/20 ، هفت نفر شرکای اولیه بوده‌اند و وکیل خواهان احتمالا از این صورت‌جلسه بی‌اطلاع است و پروانه نیز به نامه اداره کل منابع طبیعی صادر شده زیرا زمینی که چاه در آن حفرگردیده از اراضی ملی شده بوده است، کفایت رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 1393/07/08 حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. وکلای خواهان‌ها به رای دادگاه اعتراض و به استناد بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده‌اند. آقای الف. ن. وکیل فرجام‌خواندگان لایحه‌ای تقدیم داشته و به اعتراض وکیل فرجام‌خواهان پاسخ گفته است پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقایان م. و س.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/08 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود قابل‌پذیرش به نظر می‌رسد زیرا مستفاد از بند 1 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این است که منحصرا دعوی مالی که واجد شرایط مقرر در آن ماده باشد قابل فرجام‌خواهی است و دعاوی غیرمالی فاقد این امتیاز می‌باشند، در دعوی حاضر نظر به اینکه تمامی اقلام خواسته خواهان غیرمالی است. الّا اینکه وکلای مرقوم دعوی اثبات صاحب امتیاز بودن موکل خود و شرکای او را در... مالی پنداشته و آن را به مبلغ 50000100 ریال تقویم کرده و براساس آن فرجام‌خواهی کرده‌اند که به نظر می‌رسد دعوی مذکور به لحاظ اینکه ابتدائا و به‌طور مستقیم موجب ایجاد یا سلب حقوق مالی از کسی نمی‌باشد نمی‌تواند مالی تلقی شود و تقویم خواسته به میزانی بیشتر از نصاب مقرر موجب دگرگونی ماهیت آن نمی‌گردد و نتیجه آنکه رای دادگاه فرجام‌پذیر نبوده و فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

سعیدی- خوشوقتی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها