مسئولیت کفیل درخصوص اتهام جدید متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مسئولیت کفیل در خصوص اتهام جدید متهم

پرسش

در صورتی که در پرونده‌ای شاکی علیه متهم در خصوص دو عنوان اتهامی شکایت نموده و در زمان تفهیم اتهام قاضی قائل به ارتکاب تنها یک رفتار از سوی متهم باشد و یا آنکه صرفاً در خصوص یک عنوان، مبادرت به تفهیم اتهام نموده و قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان دیگر، قرار منع تعقیب صادر گردیده یا اساساً در دادسرا تنها در خصوص یک عنوان اتهامی تفهیم اتهام و قرار نهائی صادر گردیده باشد و در خصوص عنوان دیگر اساساً اظهارنظر و تفهیم اتهامی صورت نگرفته باشد ولی با ارسال پرونده به دادگاه، قاضی پرونده را به دادسرا ارسال و اعلام می‌نماید رفتار متهم متناسب با عنوان کیفری دیگری می‌باشد یا اعلام می‌نماید که قرار منع تعقیب صادره نقض یا در خصوص عنوان کیفری دیگر تصمیم‌گیری شود، حال سوال این است که آیا وفق ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری اگر در خصوص یک اتهام برای متهم قرار کفالت صادر و کفیل اخذ گردد، این امکان وجود دارد برای اتهام جدید کفیل را ملزم به معرفی نمودن متهم به دادسرا نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

کفیل در خصوص اتهامی که در مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده و اصولاً در زمان صدور قرار تامین مورد لحاظ بازپرس ممکن است قرار نگرفته باشد مسئولیتی ندارد. بنابراین در فرض پرسش ملزم کردن کفیل به حاضر نمودن متهم در خصوص اتهام جدید وجهه قانونی ندارد.

نظر اکثریت

درست است در فرم کفالت عنوان اتهامی ذکر شده است ولی کفیل از متهم ضمانت کرده است پس در خصوص عنوان جدید می‌توان کفیل را ملزم کرد که متهم را حاضر نماید و چون کفیل دسترسی به متهم را ضمانت کرده است و حتی اگر قرار تامین صادر شده در سابق کافی باشد می‌توان بدون امضاء کفیل، قرار قبولی کفالت سابق را برای اتهام جدید کافی دانست و او را ملزم به معرفی نمودن متهم نمود.

نظر اقلیت

در صورتی که عنوانی که دادگاه دستور داده است تا دادسرا به متهم تفهیم نماید همان رفتاری باشد که سابقاً در دادسرا در خصوص آن تحت عنوان دیگر به متهم تفهیم اتهام صورت و قرار تامین صادر گردیده باشد جهت تفهیم اتهام، قرار تامین سابق‌الصدور کافی و کفیل ملزم به حاضر نمودن متهم در دادسرا می‌باشد زیرا رفتار واحد می‌باشد و کفیل از رفتار متهم ضمانت نموده است و لیکن در صورتی که عنوان جدید که دادگاه دستور داده تفهیم گردد، رفتار متفاوت با عنوانی باشد که سابقا تفهیم و کفالت اخذ گردیده است باشد در این صورت نمی‌توان کفیل را ملزم نمود که برای اتهام جدید متهم را به شعبه معرفی نماید زیرا کفیل تنها از رفتار سابق که در خصوص آن تفهیم اتهام صورت گرفته است از متهم ضمانت نموده است و در خصوص عنوان جدید (رفتار جدید) تنها در صورتی می‌توان کفیل را ملزم به معرفی متهم نمود که در خصوص عنوان اخیرالذکر نیز کفالت متهم را بپذیرد.

منبع
برچسب‌ها