مخالفت با تودیع وثیقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

مخالفت با تودیع وثیقه

پرسش

آیا متهم می‌تواند با ایداع وثیقه فردی برای وی مخالفت نماید یا به تعبیر دیگر آیا متهم می‌تواند بگوید رضایت ندارم که فلان فرد ضامن من شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2690- 97- 7، 1397/10/15 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است:
مستفاد از ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و با عنایت به مفاد ماده 735 قانون مدنی مبنی بر اینکه، «کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می‌شود» بنابراین رضایت یا عدم رضایت متهم (مکفول) برای صدور قرار قبولی کفالت شرط نیست، اشاره مقنن در صدر ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر معرفی متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر گردیده است به بازداشتگاه تا معرفی کفیل نیز، دلالتی بر ضرورت اخذ رضایت متهم (مکفول) در صدور قرار قبولی کفالت ندارد.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد دلیلی برای اینکه متهم قبول نماید که چه کسی برای او وثیقه گذارد و یا کفالت نماید وجود ندارد چراکه قرار تامین در واقع قراردادی بین مقام قضایی با کفیل یا وثیقه گذار است که ایشان متعهد می‌گردد در صورتی که متهم در دادگاه حاضر نگردید مبلغی از وثیقه یا اموالش کسر گردد و در این قرارداد دو طرفه، متهم نقشی ندارد. لذا اعتراض متهم در مواد 220 و 226 و تبصره 1 ماده 217 به نحو حصری بیان شده و موارد دیگر را نمی توان در دایره شمول این مواد دانست.

نظر اقلیت

با توجه به به اینکه هدف قرار تامین، تضمین حضور به موقع متهم می‌باشد لذا با این وصف، خود متهم می‌تواند نسبت به وثیقه گذار و کفالت شخص ثالث اعتراض نماید.

منبع
برچسب‌ها