مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهلت های مقرر در قانون تجارت در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی، ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی است و به معترض ثالث، که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته است، تسری ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

نظر به اینکه شرکت ا.به شماره ثبت........با مدیریت آقای ع. ح. با وکالت سید م. م. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره --- حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 17 - 4 - 1393 صورت گرفته و در تاریخ 16 - 1 - 1394 بانک..... مدیریت شعب زنجان به طرفیت شرکت ا. با مدیریت آقای ع. ح. و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانی که حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت می‌گیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز به عنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده 537 قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران

اصغر عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

الف) پیرامون تجدیدنظرخواهی بانک......شعب استان زنجان با نمایندگی آقای ح. آ. به طرفیت 1 - شرکت ا. 2 - دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه --- - 1393/04/09 آن دادگاه (متضمن صدور حکم ورشکستگی تجدیدنظرخوانده ردیف اول با تاریخ توقف 1390/12/07 ب) در رابطه با تجدیدنظرخواهی بانک.... با وکالت آقای س. ر. نسبت به دادنامه --- - 1394/02/29 صادره از آن دادگاه که متضمن صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه مرقوم نسبت به دادنامه --- - 1393/04/09 می‌باشد با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه مهلت اعتراض به حکم ور شکستگی مذکور درماده 537 قانون تجارت به قرینه ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی می‌باشد که علی القاعده مدعی ورشکستگی باید علاوه بر دادستان طلبکاران را نیز طرف دعوی قرار دهد که درمانحن فیه چنین نقیصه ای در تقدیم دادخواست تاجر مدعی ورشکستگی مشهود است مع الوصف مفاد ماده یاد شده بهیچ وجه به معترضین ثالث که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته و حقوق انان در معرض تضییع قرار گرفته نمی گردد بدین ترتیب دادنامه های تجدیدنظرخواسته مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 417 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض انها مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها