تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۹۰

پیام: - از آنجا که عرف جامعه ما نمی پذیرد زوجه جهت دریافت مزد در منزل همسرش کار کند، همچنین این امر با شأن زن مسلمان ایرانی نیز سازگاری ندارد؛ لذا جهت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، باید صدور دستور از ناحیه زوج مبنی بر انجام امور منزل، اثبات شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.د. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و هزینه دادرسی، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده موکلش بدون داشتن قصد تبرع امور منزل را انجام داده و بدین لحاظ تقاضای دریافت اجرت‌المثل دارد دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده بر دلالت سند ازدواج... مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۱۴ دفتر ۴۷۴ تهران و توجهاً به اینکه تعلق اجرت‌المثل به زوجه مستلزم تحقق چند شرط از جمله این شروط دستور صریح و یا ضمنی شوهر جهت انجام امور منزل است که در مانحن‌فیه با توجه به انکار زوج مبنی بر صدور دستور صریح یا ضمنی در این خصوص و فقد هرگونه ادله در اثبات صدور دستور از ناحیه زوج (صرف‌نظر از اینکه عرف جامعه ما این موضوع که زوجه جهت دریافت مزد در منزل شوهرش کار کند را نمی‌پذیرد و با شأن زن مسلمان ایرانی نیز سازگاری ندارد) دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹۷ از همان قانون حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۵۹۲- ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی