رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: - از آنجا که عرف جامعه ما نمی پذیرد زوجه جهت دریافت مزد در منزل همسرش کار کند، همچنین این امر با شان زن مسلمان ایرانی نیز سازگاری ندارد؛ لذا جهت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، باید صدور دستور از ناحیه زوج مبنی بر انجام امور منزل، اثبات شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.د. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و هزینه دادرسی، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده موکلش بدون داشتن قصد تبرع امور منزل را انجام داده و بدین لحاظ تقاضای دریافت اجرت‌المثل دارد دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده بر دلالت سند ازدواج... مورخه 1386/10/14 دفتر 474 تهران و توجها به اینکه تعلق اجرت‌المثل به زوجه مستلزم تحقق چند شرط از جمله این شروط دستور صریح و یا ضمنی شوهر جهت انجام امور منزل است که در مانحن‌فیه با توجه به انکار زوج مبنی بر صدور دستور صریح یا ضمنی در این خصوص و فقد هرگونه ادله در اثبات صدور دستور از ناحیه زوج (صرف‌نظر از اینکه عرف جامعه ما این موضوع که زوجه جهت دریافت مزد در منزل شوهرش کار کند را نمی‌پذیرد و با شان زن مسلمان ایرانی نیز سازگاری ندارد) دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته مستندا به مفهوم مخالف ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 از همان قانون حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی، اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی

منبع
برچسب‌ها