نظریه مشورتی شماره 7/1403/274 مورخ 1403/04/12

تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1403/274
شماره پرونده: 1403-168-274ک

استعلام:

چنانچه متهم در مهلت واخواهی از رای صادره تجدیدنظرخواهی نماید، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌بایست این مورد را واخواهی تلقی و امر به اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی به واخواهی نماید یا این‌که آن ‌را انصراف از واخواهی تلقی نموده و به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تقدیم درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است؛ مگر آنکه خلاف آن احراز شود؛ بنابراین در فرض سوال بلافاصله پس از تقدیم درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدید نظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدید نظر، درخواست یا دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند، برابر نظر آن مرجع که دادگاه عالی است، دادگاه نخستین باید نسبت به واخواهی رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.

منبع