طرح مجدد دعوی اعسار پس از رد آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعسار، امری است حادث لذا رد دعوی اعسار به موجب احکام سابق الصدور، موجب اعتبار امر مختوم بها و مانع طرح مجدد ادعای اعسار نیست.

رای دادگاه بدوی

درخصوص دعوی الف. الف.ن. به طرفیت ص. ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به از دادنامه --- مورخ 1390/07/17 نزد این شعبه.نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده به واسطه عدم بضاعت مالی توان پرداخت محکوم به به صورت یکجا را ندارد. و مستند خود را شهادت شهود ذکر نموده دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین واستماع شهادت شهود دعوی خواهان را صحیح تشخیص مستندا به مواد 1 و 23 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به تقسیط مبلغ محکوم به از قرارپیش قسط بیست میلیون تومان و ماهیانه دومیلیون تومان تا اتمام کامل محکوم به در حق خواهان صادر می‌نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درمجموع تجدیدنظرخواهی آقای ص. ر. به طرفیت آقای ا. الف.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث پذیرش اعسار نسبی تجدیدنظرخوانده و تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- - 1390/07/17 به صورت بیست میلیون ریال پیش قسط و ماهیانه دو میلیون تومان تا استهلاک کامل بگونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد زیرا اولاٌ مدیرعامل شرکت تجاری به صرف مدیرعاملی بودن و از این حیث تاجر شناخته و محسوب نمی گردد ثانیاٌ نظر به اینکه اعسار امری است حادث لذا رد دعوی اعسار وی به موجب احکام سابق الصدور موجب اعتبار امر مختوم بها نخواهد بود بنا بمراتب تجدیدنظرخواهی وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای اصلاحی دادگاه

پیرو دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/24 این دادگاه در اجرای ماده 360 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت ماده 309 همان قانون پیش قسط تعیین شده که از باب اشتباه و سهو القلم به مبلغ بیست میلیون ریال مرقوم گردیده به مبلغ دویست میلیون ریال (معادل بیست میلیون تومان) تصحیح میگردد و بدین وسیله دادنامه فوق الذکر اصلاح می‌گردد دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت دادنامه اصلاحی ممنوع می‌باشد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها