امکان مراجعه زیان دیده به صندوق تامین خسارت های بدنی با وجود اعلام رضایت نسبت به مقصر حادثه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر

موضوع

امکان مراجعه زیان دیده به صندوق تامین خسارت های بدنی با وجود اعلام رضایت نسبت به مقصر حادثه

پرسش

در حوادث رانندگی در صورتی که راننده مقصر حادثه فاقد بیمه بوده و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت بیمه می‌باشد، در صورت اعلام رضایت زیان‌دیده نسبت به راننده مقصر حادثه، امکان مراجعه بعدی زیان‌دیده به صندوق تامین خسارت‌های بدنی جهت مطالبه خسارت وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در صورتی که زیان‌دیده به صراحت در مورد دیه اعلام گذشت کرده باشد، مراجعه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، فاقد وجاهت قانونی است. نتیجتاً در صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به این‌که صندوق تامین خسارت‌های بدنی تنها مسئول پرداخت دیه در حوادث مفروض در پرسش مطرح شده بوده و دیه حقی است خصوصی که تنها در صورت مطالبه زیان‌دیده قابل پرداخت است و فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران ضرر زیان‌دیده است که صندوق پس از پرداخت خسارت‌های بدنی جهت بازیافت خسارات مذکور امکان رجوع به راننده مسبب حادثه را دارد؛ با این وصف در فرضی که زیان‌دیده نسبت به راننده مسبب حادثه اعلام رضایت نموده است در واقع از حق خود بر دیه گذشت نموده و در این صورت امکان مراجعه بعدی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت

اعلام رضایت زیان‌دیده نسبت به راننده مسبب حادثه مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیست؛ چراکه ماده 6 دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی مصوب 1389/08/30 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی به موجب رای شماره 1467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 1400/06/09 ابطال گردیده و درنتیجه محرومیت زیان‌دیده از حق مطالبه خسارت بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی با فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در تعارض است.

منبع
برچسب‌ها