رای شماره 297 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/11

شماره دادنامه: 297

کلاسه پرونده: 82/606

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/878 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پرونده کلاسه ت8/81/878 در تاریخ 25/7/81 در این شعبه بررسی و به لحاظ اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 23/6/81 به سازمان تجدیدنظر خواه ابلاغ و سازمان مزبور در تاریخ 15/7/81 و خارج از مهلت مقرر از دادنامه شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره 568 مورخ 27/3/81 تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده است طی دادنامه شماره 195 مورخ 25/7/81 قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر گردیده است پس از ابلاغ دادنامه مزبور سازمان تجدیدنظر خواه با ارسال رسید پستی شماره 92453 که در تاریخ 11/7/81 به دفتر پست اهواز تحویل گردیده است به دادنامه قطعی صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر اعتراض و تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را کرده است. با بررسی سوابق با توجه به اینکه با احتساب تاریخ تحویل دادخواست به پست اهواز اعتراض تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی احراز می‌گردد فلذا تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اعلام ریاست شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سوابق امر چون دادنامه بدوی شماره 568 مورخ 27/3/81 شعبه نوزدهم دیوان در تاریخ 23/6/81 ابلاغ و سازمان مشتکی‌عنه طبق رسید پستی ارائه شده در تاریخ 11/7/82 مبادرت به تحویل دادخواست تجدیدنظر به اداره پست محل نموده است که نتیجتاً با در نظر گرفتن قسمت اخیر ماده 42 آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی در مهلت 20 روز مقرر در قانون انجام پذیرفته است بنابراین دادنامه قطعی شماره 190 مورخ 25/7/81 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر قرار رد تجدیدنظر خواهی به لحاظ تلقی آن خارج از مهلت مقرر منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع