توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است و توافق درمورد یک وجه از آن در قالب حق در طلاق های توافقی وجاهت شرعی و قانونی دارد؛ بنابراین مادام که فرد شرایط حضانت را از دست ندهد معتبر است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. پ. به طرفیت ح. الف. به خواسته اعلام بطلان توافق واگذاری حق حضانت طفل مشترک مندرج در دادنامه شماره --- مورخ 1390/14/17 شعبه دوم ملارد و الزام خوانده به تحویل طفل مشترک ملازم با صدور حکم حضانت طفل دختر 8 ساله به نام ر.. نظر به اینکه خوانده براساس توافق قبلی فرزندان مشترک را نگهداری می کند و ازدواج هم نکرده است و اعمال خلاف شان و شئون از وی که مضر به حضانت و نگهداری فرزند مشترک در سوء تربیت باشد مشاهده نگردیده و دلیل خلافی نیز ارائه نگردیده است فلذا خواسته خواهان ثابت نبوده و دادگاه مستندا به ماده 219 و 1175 و 1172 قانون مدنی حکم بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعه 1001 دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

امین نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 شعبه محترم --- دادگاه خانواده شهرستان ملارد که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ح. الف. به خواسته لغو حضانت فرزند مشترک که طی دادنامه طلاق شماره 1266 مورخ 1390/04/17 صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده ملارد بر اساس توافق طرفین حضانت فرزند مشترک به مادرشان واگذار و بر این اساس حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و ادعای تجدیدنظرخواه که توافق مذکور به عنوان ارکان اصلی توافق جهت طلاق نامشروع بوده موثر در مقام نمی‌باشد هرچند که حضانت هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف برای والدین از منظر فقهی و قانونی مدنظر است اما یک وجه از ان که در قالب حق در طلاقهای توافقی نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان مشترک توافقی حاصل میشود جنبه کاملا شرعی و قانونی دارد با این توضیح که هر یک از طرفین توافق شرایط حضانت را که جزء امور حادث می‌باشد از دست ندهند و در مانحن فیه همانگونه که دادگاه محترم بدوی نیز اشاره نموده تجدیدنظرخوانده کماکان صلاحیت ادامه حضانت را دارا می‌باشد لذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها