تنجیز در حکم الزام به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دادگاه حکم الزام به تمکین را صادر کرده و اجرای آن را منوط به تهیه مسکن مستقل و وسایل زندگی نماید، حکم معلق محسوب شده و به دلیل منجز نبودن نقض می‌گردد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه.خ. به طرفیت خانم ل.ت. به خواسته تمکین، بدین توضیح که خوانده طبق عقدنامه تقدیمی همسر شرعی و قانونی خواهان می‌باشد، حال بدون عذر شرعی و قانونی از تمکین عام و خاص خودداری کرده است. دادگاه نظر به اینکه رابطه زوجیت طرفین به دلالت فتوکپی سند ازدواج مضبوط در پرونده محرز می‌باشد، با عنایت به اینکه زوجه باید در منزلی که شوهرش تعیین کرده سکنی نماید و خوانده نسبت به دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده است، بنابراین دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 1102 - 1103 - 1114 از قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده بر بازگشت به زندگی مشترک با خواهان و تمکین از وی صادر و اعلام می‌دارد. اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل و وسایل زندگی می‌باشد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهریار - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل.ت. به طرفیت آقای ه.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهریار که بر صدور حکم الزام تجدیدنظرخواه به تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل دلالت دارد، نظر به اینکه دادنامه معلق است و منجز نمی‌باشد، فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی

منبع
برچسب‌ها