تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، قابلیت تجزیه نداشته و دعوی الزام بع تنظیم سند رسمی قابل تجزیه نبوده و واخواهی در خصوص قرار رد دعوی صادره در دعوی مذکور پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/07/16

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج. ب. به وکالت از خانم ها پ.، ش.، ز.، ل. شهرت جملگی م. و خانم م. م. به طرفیت 1 - خانم ف. م. و آقایان 2 - ش. و 3 - س. شهرت هر دو م. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمیمقداریک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و الزام به تحویل مورد معامله هر یک مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان‌ها اظهار نمودهمورثخواندگان مرحوم ح. م. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1375/05/20 ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر را به مورث موکلین مرحوم ج. م. انتقال داده و کل ثمن نیز به شرح منعکس در مبایعه نامه به فروشنده پرداخت شده و متعاقبا به شرح محتویات پرونده کلاسه --- و 87/686 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خواندگان دعوی ابطال سند رسمی پلاک را به میزان یک پنجم از ششدانگ مطرح کرده است لیکن از آنجا که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و مبایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد مبایعه نامه استنادی خواهان دلالت بر انتقال شش دانگ ملک اختلافی توسط مورث خواندگان به مورث خواهان‌ها را وارد و با عنایت به اینکه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی، شش دانگ ملک متنازع فیه در مالکیت مورث خواندگان مرحوم ح. م. بوده که برابر سند انتقال شماره 43600 مورخ 25/8/79 دفترخانه 253 تهران به مورث خواهان‌ها مرحوم ج. م. انتقال یافته اما به موجب دادنامه شماره --- - 23/10/88 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و در اجرای ماده 71 قانون دفتر اسناد رسمی مقدار یک پنجم از سند قطعی مذکور به نفع خانم ف. م. ابطال شده و توجها به اینکه حسب مفاد دادنامه فوق الذکر در پرونده استنادی خواهان‌ها دلیل ابطال یک پنجم از سند انتقال مذکور استفاده از وکالت نامه ای بوده که به لحاظ فوت موکل منفسخ شده بوده و بنابراین این امر مانع از پذیرش ادعای خواهان‌ها به طرفیت ورثه مرحوم ح. م. مبنی برالزام به تنظیم مجدد سند رسمی به استناد مبایعه نامه نمی‌باشد، علیهذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی خواهان‌ها و مستندات ایشان به عمل نیاورده اند، دادگاه دعوی خواهان‌ها و الزام به تنظیم سند را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به تنظیم سند رسمی انتقال یک پنجم از ششدانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 5023 فرعی از اصلی مذکور قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران و پرداخت مبلغ 1/081/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان‌ها محکوم نموده و راجع به خواسته دیگر خواهان‌ها مبنی بر تحویل مبیع با توجه به اینکه تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی بوده و در مانحن فیه موضوع خواسته (یک پنجم از ششدانگ) در مالکیت رسمی خواهان‌ها نمی‌باشد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره در قسمت محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بود و در قسمت قرار رد صادره نیز ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- محمد عبدالهی نارنج بن

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/17

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم ف. م. به طرفیت خانم ها پ.، ز.، ل. و ش. شهرت جملگی م. و م. م. با وکالت آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/16 صادره از این دادگاه که طی آن به تنظیم سند رسمی انتقال یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از 5023 فرعی از اصلی مذکور قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران و پرداخت هزینه دادرسی در حق واخواندگان محکوم شده است، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه واخواه ایراد و اعتراض یا دفاع موجهی که فسخ دادنامه معتراض عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی تنظیم شده لذا دادگاه با رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- محمد عبدالهی نارنج بن

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. رجایی به وکالت از ف. م. به طرفیت ز. - پ. - ل. - ش. همگی با نام خانوادگی م. و م. م. با وکالت بعدی آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/9/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 6074 مورخ 92/7/16 صادر و به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از 5023 فرعی از اصلی مذکور قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران به علاوه پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های انجام شده در این مرحله در مجموع با این استدلال که برابر مدرک مورد استناد خواهان‌های بدوی خانم ل. م. به وکالت از آقای دکتر ح. م. به موجب وکالتنامه شماره 198203 مورخ 73/7/10 اقدام به فروش ششدانگ خانه مسکونی واقع در تهران - شهرک قدس - خیابان ایران زمین - خیابان چهارم -گذر آبان پلاک --- مشتمل بر یک طبقه زیر زمین و دو طبقه مسکونی به صورت دوبلکس دارای آب و برق و تلفن و گاز به آقای ج. م. کرده است. که با فوت فروشنده و خریدار، خواهان‌های بدوی به قائم مقامی خریدار (مرحوم ج. م.)مبادرت به طرح خواسته نموده اند. که در دفاع از این موضوع خوانده با استناد به اینکه فروش پلاک مورد ادعا از سوی خانم ل. م. در تایخ 75/5/20 فاقد آثار قانونی بر عقد بیع می‌باشد بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان‌های بدوی را کرده است. دراین مرحله از دادرسی دادگاه خواسته تجدیدنظرخواه را وارد می داند چرا که در باب احکام بیع ماده 338 قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده و ماده 345 قانون مرقوم اشاره به اهلیت قانونی هر یک از فروشنده و خریدار شده است و ماده 362 قانون مدنی اشاره به آثار بیع صحیح داشته، که با تعاریف فوق، موضوع مطروحه از سوی خواهان‌های بدوی منصرف از عقد بیع صحیح است. چرا که اقدام به فروش ملک از سوی وکیل به جهت اینکه وکالتنامه تنظیمی با فوت موکل منفسخ شده است، فاقد آثار قانونی بوده و در واقع وکیل سمت قانونی در فروش نداشته که ماده 678 قانون مدنی موید این موضوع می‌باشد به علاوه اینکه برائت خانم ل. م. از اتهام فروش مال غیر به منزله تنفیذ و تایید اقدام وی در واگذاری نبوده و متعاقب آن دلیل و مدرکی که دلالت بر تنفیذ واگذاری از طرف تجدیدنظرخواه داشته باشد ارائه نشده است. بنابراین موجبی برای الزام به تجدیدنظرخواه به انتقال پلاک وجود نداشته با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

در مورد خواسته اعاده دادرسی آقای ج. ب. به وکالت از خانمها پ. - ش.، ل. و ز. همگی با نام خانوادگی م. فرزندان مرحوم ج. م. و م. م.، نسبت به دادنامه قطعی شماره 01303 مورخ 94/11/4 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه --- مورخ 92/9/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 674 مورخ 92/7/16 صادر شده و به موجب آن رای به محکومیت خواندگان اعاده دادرسی (ف. - ش. - س. همگی با نام خانوادگی م.) به انتقال رسمی یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از 5023 از قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران صادر شده است. و به موجب دادنامه قطعی این دادگاه با نقض دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی صادر شده است.دادگاه با توجه به اینکه متعاقب ابلاغ دادنامه صادره از این مرجع، خواهان با استناد به بند 3 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، درخواست رسیدگی مجدد به موضوع و نقض دادنامه قطعی را کرده است. که متعاقب آن دادگاه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و درجهت رسیدگی به اصل خواسته با تعیین وقت دادرسی و استماع اظهارات وکلای متداعیین در مجموع با این استدلال که خواسته خواهان‌های اعاده دادرسی منتهی به صدور دادنامه قطعی انتقال رسمی یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از 5023 از قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران بوده که مدرک مستند دعوی مبایعه نامه عادی مورخ 75/5/20 می‌باشد که طی آن خانم ل. م. به وکالت از ح. م. اقدام به واگذاری پلاک ثبتی مورد اشاره به اقای ج. م. (مورث خواهان‌ها) کرده است. دادگاه قطع نظر از اینکه سابقا پلاک ثبتی با استفاده از وکالتنامه منفسخ به مرحوم ج. م. منتقل شده و متعاقب آن با صدور دادنامه از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 638 مورخ 88/10/23 ، حکم به ابطال انتقال نسبت به یک پنجم از شش دانگ پلاک ثبتی صادر شده است. از آنجاکه منشاء مالکیت خواندگان بدوی، وصیت مرحوم ح. م. به موجب وصیت نامه خود نوشت مورخ 62/11/10 بوده که مراتب تنفیذ وصیت نامه طی دادنامه شماره --- مورخ 84/6/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی حکم به تنفیذ صادر و طی دادنامه شماره --- مورخ 84/9/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته است و با اصالت و اعتبار وصیت نامه فوق که به تاریخ مقدم بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه مورخ 75/5/20 ، تنظیم شده است. طرح دعوی با استناد به مبایعه نامه مذکور قابلیت استماع ندارد. چرا که خواندگان بدوی به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی مورد درخواست نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی نمود. مگر اینکه بدو امر به یکی از طرق قانون ابطال یا بی اعتباری وصیت نامه را اثبات نمایند. بنابراین دادنامه قطعی سابق الصدور از این دادگاه صرفا از آن حیث که در ماهیت امر حکم به بطلان دعوی خواهان‌های بدوی صادر کرده مقتضی نقض است. مستندا به ماده 438 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه سابق الصدور قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/03/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. منوچهر با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت خانمها پ.، ش.، ز.، ل. شهرت همگی م. و م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/9/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی دادنامه غیابی شماره 674 مورخ 92/7/16 همان شعبه با استناد به دادنامه قطعی شماره 41 مورخ 95/3/31 این دادگاه و به موجب آن قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر شده است. با این استدلال که با توجه به تصمیم مرجع تجدیدنظر دادنامه فوق (دادنامه تجدیدنظرخواسته) قابلیت تجزیه نداشته و قرار رد دعوی صادر گردیده است. لذا دادگاه با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد مبانی قانونی فاقد هر گونه ایراد و اشکال اساسی است. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد کیالاشکی - سیدسجاد موسوی همپا

منبع
برچسب‌ها