نظریه مشورتی شماره 1400/7/1830 مورخ 1400/01/31

تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 1400/7/1830
شماره پرونده: 99-168-1830 ک

استعلام:

با توجه به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه مأمور نیروی انتظامی کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشد و رفتارهای مربوط به مواد 34 الی 60 قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهد و در این رفتارها شخصی را بازداشت کند یا به منزل شخصی وارد شود، آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود؟ اگر ضابط محسوب نشود، آیا مرتکب جرم موضوع ماده 583 یا ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق مواد 30 و 603 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان«ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده 30 قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
2- در تحقق جرایم مذکور در مواد 583 و 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب فاقد موضوعیت است.

منبع