نظریه مشورتی شماره 7/96/428 مورخ 1396/02/24

تاریخ نظریه: 1396/02/24
شماره نظریه: 7/96/428
شماره پرونده: 69-861/1-911

استعلام:

نظر به اینکه در ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است که هرگاه نظر کارشناس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظر کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید
س: منظور از عبارت دو تا بار دیگر در این ماده چیست؟ آیا منظور این است که فقط و کلا از زمان ارجاع به کارشناس تک نفر و بدوی تا دو بار می توان نظر کارشناسان دیگر را استعلام نمود یا در هر مرحله از کارشناسی اعم از بدوی و سه نفره یا 5 نفره هم می توان در صورت تردید تا دو بار دیگر نظر کارشناسان دیگر را استعلام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سوال محدودیت دو بار مذکور در ماده 165 قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده است و منصرف از موارد موضوع ماده 166 یاد شده است.

منبع