رای شماره 157 مورخ 1382/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 246/81

شاکی: رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت5/81/760 شعبه 5 تجدیدنظر

تاریخ رای: یکشنبه 22 تیر 1382

شماره دادنامه: 157

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه 5 تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه ت5/81/760 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان دادنامه شماره 1282 مورخ 1382/10/20 اشتباهاً به جای تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر پست (17/5/81) تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دیوان (22/5/81) ثبت گردیده و به جهت خارج از مهلت بودن تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی را قابل استماع ندانسته که با توجه به ابلاغ دادنامه (29/4/81) و تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر پست (17/5/81) و در مهلت بودن اعتراض تجدیدنظر خواه و وقوع اشتباه در صدور دادنامه استدعای طرح موضوع به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را داریم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ 1381/04/29 به مشتکی‌عنه ابلاغ شده و وزارت راه و ترابری دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1381/05/17 و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسال داشته است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 1382 مورخ 1381/10/30 در پرونده کلاسه ت5/81/760 شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع