شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست؛ بلکه در صورت لزوم، خواهان باید با قید اداء توضیح دعوت شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم م. ف.الف. به طرفیت آقای ی. ن. به خواسته نفقه و خسارات دادرسی با توجه به عدم حضور خواهان علیرغم ابلاغ و عدم امکان رسیدگی ماهوی بدون اخذ توضیح از وی و مستندا به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. این قرارظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

حیدری;

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ف.الف. به طرفیت آقای ی. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/17 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده که به موجب آن به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است بدلیل اینکه تجدیدنظرخواه گرچه در جلسه دادگاه شرکت نکرده ولی لایحه دادگاه و دادگاه محترم نیز بعد از آن قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است و بعد از آن نیز تجدیدنظرخواه را با قید اداء توضیح دعوت نکرده است تا موجبی شود جهت صدور قرار مارالذکر و لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌نماید. رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها