تحقق خیانت در امانت در صورت واگذاری مورد اجاره توسط مستاجر به دیگری بعد از اتمام قرارداد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/20
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر پلدختر

موضوع

تحقق خیانت در امانت در صورت واگذاری مورد اجاره توسط مستاجر به دیگری بعد از اتمام قرارداد

پرسش

مستاجری ملکی را اجاره کرده، اجاره تمام گردیده و ایشان ملک را به دیگری اجاره داده است؛ آیا این عمل جرم است؟

نظر هیات عالی

رفتار متهم که مبادرت به اجاره دادن مورد اجاره به غیر و بدون مجوز قانونی و با لحاظ انقضای مدت اجاره نموده است؛ از مصادیق بزه انتقال منافع مال غیر موضوع ماده‌ اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 محسوب می‌شود که دارای مجازات کلاهبرداری است؛ بنابراین رفتار متهم در فرض پرسش جرم محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

خیر، اگر مستاجر ملک را به دیگری اجاره داده باشد، خیانت در امانت محقق نشده است؛ چراکه بعد از انقضای مدت اجاره کماکان رابطه استیجاری طرفین تا زمانی که مال مورد اجاره را به مالک مسترد نکرده، برقرار بوده است و در حقیقت مستاجر تخلف از قرارداد کرده است؛ چون طبق ماده 498 قانون مدنی اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است؛ مگر اینکه موجر حق فسخ برای خود شرط کرده باشد و همچنین طبق ماده 494 قانون مذکور اگر پس از انقضای مدت که مستاجر بدون اذن مالک عین مستاجره را در تصرف خود نگاه دارد، موجر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود و لذا تحقق جرمی متصور نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ید مستاجر امانی است و پس از اتمام قرارداد و مطالبه موجر، ید او به ضمانت تبدیل می‌شود؛ لذا در صورتی که بدون اذن و اجازه منابع مالی را به دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و خیانت در امانت محقق شده است.

منبع
برچسب‌ها