عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/05/23

پیام: استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه*تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه ها:

1 . پ. ع. فرزند ن.

2 . پ. ج. فرزند ب.

تجدیدنظرخوانده ها:

1 . اقای ح. بازگرد 2 . اقای ا. خ. همگی به نشانی مجهول المکان

3 . اقای ح. ا. فرزند م. با وکالت خانم ا. د. ب. فرزند ع. ا. به نشانی *

تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1401/10/19 ناظر بر دادنامه غیابی به شماره *مورخ 1401/01/31 در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *

به تاریخ 1402/05/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه --- تحت نظر است.ملاحظه می‌شود. در پرونده امر شاکی اقایان و خانم ها م. ف.، ح. ص.، م. م. ن. د. س.، س. ع. ا.، ح. ف. و غیره و اسامی مندرج در دادنامه علیه متهم دکتر ح. ا. با وکالت بعدی خانم ا. د. ب. و اقای س. دائر بر کلاهبرداری شکایت نموده پس از انجام تحقیقات قرار مجرمیت و کیفرخواست از ناحیه دادسرا صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و شعبه مذکور پس از تشکیل جلسه شرح دادنامه به شماره *مورخ 1401/10/19 ناظر بر دادنامه غیابی به شماره *حکم بر محکومیت متهم در باب اتهام مذکورصادر نموده است.و سپس جهت رسیدگی به اعتراض به این مرجع ارجاع و این دادگاه مبادرت به صدور رای به شرح اتی می‌نماید. علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ا. با وکالت اقای م. س. و خانم س. ج. که متعاقبا از ناحیه شاکی خانم ا. د. ب. به عنوان وکیل جدید معرفی شده نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1401/10/19 ناظر بر دادنامه غیابی به شماره *مورخ 1401/01/31 در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه موصوف به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقایان و خانم ها 1 م. ف. بمبلغ و میزان دومیلیون و هفتصد هزار تومان 2 ح. ص. به میزان و مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان 3 منیژ. م. ن. د. س. به میزان و مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان 4 سید ع. ا. ح. به میزان و مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان 5 م. ف. به میزان و مبلغ دومیلیون و هفتصد هزار تومان 6 ح. ف. به میزان و مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان 7 اقای م. ا. به میزان و مبلغ سه میلیون تومان 8 خانم ف. ع. ن. ی. به میزان و مبلغ یک میلیون و پانصدهزار تومان 9 غ. ع. ن. ی. به میزان و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان 10 ع. ط. م. و س. ا. ن.، ع. ا. ن.، و. ط. م. جمعا به میزان و مبلغ پانزده میلیون تومان 11 پ. ج. و خانم پ. ع. جمعا به میزان و مبلغ شش میلیون و چهارصد هزار تومان با احراز بزهکاری به استناد مواد قانونی به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان بالاترین مبلغ مال ربوده شده از شکات به عنوان جزای نقدی و پرداخت رد مال به شرح مندرج در دادنامه و کیفرخواست درحق شکات محکوم شده است.مخلص پرونده ان است.که اقای م. تقدیر به عنوان نماینده حقوقی *بیان داشته است.که براساس اطلاعات واصله و گزارشات واصله فردی که خود را دکتر ح. ا. معرفی نموده با سویاستفاده از نام *و ایجاد وبسایت دروغین به نام نیکان واکسن خود را از مجموعه درمانی بیمارستان معرفی و به دروغ ادعا کرده که از طرف مجموعه های درمانی مانند *قادر به تزریق واکسن کرونا است.و ازاین رهگذر نسبت به فریب شهروندان و تحصیل مال نامشروع از طریق تزریق واکسن غیرمجاز و غیرمعتبر که اساسا واکسن کرونا نبوده بلکه مایع ضد انعقاد خون بوده به صورت غیرمجاز و خارج از ضوابط و با سویاستفاده از اعتبار بیمارستان نسبت به تزریق امپول ضد انعقاد خون در محوطه پارکینگ بیمارستان به عنوان واکسن کرونا اقدام و از ان رهگذر وجوهی را به صورت کلاهبرداری و از طریق نامشروع تحصیل نموده و به اعتبار بیمارستان خدشه وارد نموده کماانکه ایشان هیچ گونه مجوزی از بیمارستان در این خصوص دریافت نکرده و بدون هماهنگی بیمارستان اقدام به چنین کاری نموده و همچنین مدیرعامل بیمارستان اقای دکتر س. ت. به شرح صفحه 3 پرونده از متهم مذکور به شرح فوق شکایت نموده است.از طرف دیگر شکات به اسامی مندرج در دادنامه بالغ بر 25 فقره از متهم مذکور شکایت نموده‌اند و در طرح شکایت خویش بیان نموده‌اند از طریق دوستان و سایت نامبرده با اقای دکتر ح. ا. اشنا و در جهت تزریق واکسن کرونا به ایشان مراجعه و نامبرده با این ادعا که واکسن مربوطه واکسن کرونای اسپوتنیک روسی است.با دریافت وجوه نسبت به تزریق ان اقدام نموده (محل تزریق امپول از ناحیه متهم حسب اظهارات شکات در مکان های مختلف بوده در ماشین خودروی شخصی، در پارکینگ *و غیره و درساعات مختلف شبانه روز حادث شده است.و همگی شکات بیان نمودند در زمان مراجعه به متهم ایشان بیان نموده که واکسن کرونای اسپوتنیک روسی تزریق می‌شود. و هرگز نگفته که امپول تزریق شده به شما امپول انوکساپارین رقیق کننده خون است.و در شرح شکایت توضیح دادند ایشان به دروغ ادعای دسترسی به واکسن کرونا را نموده که با فریب و اغوای انها و گرفتن هزینه هنگفت به جای واکسن کرونا اسپوتنیک روسی داروی ضد انعقاد خون و انوکساپارین به ما تزریق نموده و حتی زمان تزریق اعلام می کرد که دیگر نیاز به ماسک ندارید و ماسک خود را بردارید و بعضی از شکات هم در طرح شکایت بیان داشتند که پس از تزریق امپول به حساب کرونا به آزمایشگاه مراجعه و آزمایش خلاف تزریق واکسن کرونا مورد ادعای متهم را نشان داده است.بنابراین ایشان با معرفی خود به عنوان پزشک و با فریب و نیرنگ و توسل به وسایل متقلبانه و ترغیب به تزریق واکسن کرونای اسپوتنیک روسی وجوهی را به غیرحق دریافت نمود که حسب اطلاعات تزریق امپول ضد انعقاد خون نه تنها تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در زمان کرونا نبوده بلکه مصرف ان نه تنها موجبات و عوارض متعددی در پی خواهد داشت متهم هم در تمام مراحل دادرسی به شرح دفاعیات اعلام و بیان داشته اتهام انتسابی را قبول نداشته و توضیح داده امپول ضد انعقاد خون که تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است.به شکات تزریق نمودم و توضیح داده است.که من به شکات نگفته ام که امپول کرونا به شما تزریق می کنم ضمنا من هیچ داروی تقلبی و امپول تقلبی به هیچ کس تزریق نکردم و کوچک ترین عوارض و بیماری برای افرادی که از من امپول دریافت کرده اند ایجاد نشده است.حتی تعداد زیادی از شکات به شرح رضایت نامه های پیوست و بازجویی اعلام رضایت کامل اعلام داشته اند و بابت تزریق دارو از من تشکر کردند. من امپول را از مجاری قانونی داروخانه ها دریافت کردم و به صورت قاچاق ان را تهیه نکرده اند گزارش معاونت دارو و غذا را هم قبول ندارم. در شرایط کرونا به لحاظ وضع خاص بیماری و مکان های مختلف دارو تجویز شده است.بنابراین اتهامی متوجه اینجانب نیست و امالکن همانطوری که نیک می دانیم حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مقنن در بیان تعریف و تشریح کلاهبرداری بیان داشته است.هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید. یا از حوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال و یا غیره … ان تحصیل کرده باشند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی … محکوم خواهد شد وامالکن حسب مقررات قانونی انچه درجرم کلاهبرداری مهم است.توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال دیگری است، ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری شامل سه رکن اساسی مادی معنوی و قانونی است.رکن مادی در جرم کلاهبرداری مرکب و ساده نیست و شامل دو قسم 1 توسل به وسایل تقلبی و 2 بردن مال دیگری یعنی توسل به وسایل تقلبی و بردن مال مجموعا رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهند و می‌بایست تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال دیگری مقدم باشد. (تقدم داشته باشد.) به دیگر سخن رابطه علت ومعلولی بین وسایل تقلبی و بردن مال باید موجود باشد. چرا مال را برد به این جهت که به وسایل تقلبی متوسل شده (چونکه وسیله تقلبی به کار برده است) بنابراین بین تصاحب مال و توسل به مانور و اقدامات متقلبانه رابطه علت و معلول جاری باشد. رکن مادی در بزه باید عمل مادی و مثبت باشد. جرایم را به اعتباری به فعل و ترک فعل تقسیم می کنند اگر جرمی از جرایم فعل باشد. رکن مادی اش مثبت و مادی و ترک فعل نمی تواند رکن مادی این جرم را تشکیل دهد از دیگر اجزای تشکیل دهنده بزه موصوف رکن معنوی است.یعنی انکه اقدامات تشکیل دهنده رکن مادی می‌بایست مادی و درعین حال به قصد اکل مال به باطل باشد. در همه جرایم مقید باید تحقق نتیجه مجرمانه ناشی از رفتار مرتکب باشد. در کلاهبرداری نیز باید اکل مال به باطل ناشی از رفتار مرتکب و به کار بردن وسایل با مانورهای متقلبانه باشد. و الا جرم کامل نمی شود. لازمه انتقال و فریب قربانی عدم اگاهی مال باخته نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده یک کلاهبردار است.بنابراین کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه و انتقال و فریب دیگران باید مال متعلق متعلق به دیگران را ببرد کیف کان بنا بمراتب مذکور ملاحظه می‌گردد. در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترض دلیل و مدرک متقن و مبرهنی که موجبات بی اعتباری و منقصت دادنامه مورد اعتراض را ایجاب نموده باشد. ارائه و اقامه نشده است.لهذا چونکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری از حیث شکلی و ماهیتی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. ارائه و اقامه نکرده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته در چارچوب مقررات و موازین شرعی و قانونی و مطابق اسناد و مدارک پیوست پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. مشهود نیست کمااینکه بر مبانی مفاد و استنباط رای دادگاه خدشه و خللی وارد نشده و لایحه اعتراضیه بلادلیل و بلاوجه و موثر در مقام نیست زیرا با مداقه در شکایت شکات مقامات *و حتی مداقه در اظهارات شکاتی که به مشارالیه به شرح اسناد و مدارک تنظیمی در پرونده به ایشان رضایت داده اند مندرج در صفحه 1 الی 12 ٫ 13 ٫ 30 ٫ 31 ٫ 45 الی 78 و 83 الی 89 ٫ 142 ٫ 162 ٫ 168 ٫ 169 سایر اوراق پرونده همگی اظهار نموده‌اند که متهم در قبال تزریق واکسن کرونا اسپوتنیک روسی وجهی از انها دریافت کرده و توضیح داده اند که متهم به انها نگفته که امپول ضد انعقاد خون به انها تزریق نموده ثانیا به شرح اظهارات متهم در طول جریان دادرسی مندرج در صفحه 22 الی 27 ٫ 33 ٫ 32 ٫ 98 الی 102 غیره اگرچه تزریق امپول به شکات را در مکان های مختلف قبول نموده لکن بیان داشته که به انها گفته امپول ضد انعقاد خون به انها تزریق نموده وامالکن اظهارات ایشان برخلاف اظهارات شکات و اسناد و مدارک پیوست پرونده می‌باشد. و همچنین با مداقه در اظهارات خانم ز. ش. به شرح مندرج در صفحه 60 الی 62 صفحه 79 الی 83 در خصوص نحوه همکاری با متهم صورت جلسه دستگیری متهم توسط مامورین بهمراه داروهای مکشوفه از ایشان صفحه 19 و 20 مورخ 15 / 2 / 1400 گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پایگاه یکم پلیس صفحه 28 ٫ 29 مورخ 1400/04/020 صفحه 90 الی 91 ٫ 96 ٫ 97 استعلام ماخوذه از معاون غذا و داروی دانشگاه در خصوص کشف واکسن ها و داروهای مکشوفه از متهم و نتیجه پاسخ استعلام از مرجع ذیصلاح مذکور به شرح نامه شماره 18734 / ص/ 1400 مورخ 1400/05/04 صفحه 119 الی 121 اعلام شده اقلام داروهای مکشوفه از دسته داروهای قلبی و عروقی و جهت مصرف به عنوان داروی ضد انعقاد، رقیق کننده خون و جلوگیری از ترومیوز ورید های عضلی و امبولی ریوی مورد استفاده است.و همچنین تهیه سرنگ های اماده تزریق مذکور از طریق نسخه معتبر پزشک و فقط از طریق داروخانه قابل تهیه است.و در بین نمونه اقلام های داروهای مکشوفه تحویلی تعداد بک سرنگ اماده تزریق ناقله نام دارد. و برچسب معتبر و رسمی … که تاریخ تولید و مصرف و نام شرکت تولیدکننده … و غیره اقلام به شکل دست ساز پر شده و نیز این اقلام به شکل دست ساز پر شده تقلبی محسوب می‌شود. و براساس نظریه اداره کل امور دارد. … … دست ساز پر شده تقلبی و غیرمجاز بدلیل عدم اطلاع از ماهیت مواد موثر در داخل این گونه اقلام وجود ندارد. ….؟ و همچنین نمونه اقلام داروهای مکشوفه ارسالی به لحاظ توزیع، ساخت، تولید، بسته بندی خریدوفروش… خارج از شبکه رسمی بوده و اطلاعاتی در خصوص مرجع تهیه و نگهداری و خریداری انها وجود ندارد.… و کلیه داروها خارج از شبکه توزیع رسمی (تامین کننده، توزیع کننده….) تحت هر عنوان توزیع شده غیرقانونی و غیر قابل مصرف و قاچاق محسوب و باید معدوم شوند و مداقه در اینکه مقداری از شکات به شرح مندرج در صفحه 128 الی 140 ٫ 153 مداقه در صورتجلسه بازبینی فیلم و دوربین در خصوص نحوه تزریق واکسن به موکلین اقای ا. ط. صفحه 178 ٫ 179 (شکات ع. ا. ن. و خانم س. ا. ن. و غیره مداقه در پرینت وجوه واریزی از ناحیه شکات به حساب متهم و خانم ز. ش. و سایر اشخاص معرفی شده از ناحیه متهم و شکات مداقه در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره همگی گویای تحقق بزه موصوف است.مضافا انکه متهم در شرایط کرونا و به لحاظ ترس و وحشت حاکم بر جامعه به جهت نوع ویروس مذکور و شرایط خاص بحرانی و اضطرار مردم مشارالیه با توسل به عملیات و مانور متقلبانه در باب تزریق واکسن کرونا اسپوتنیک روسی و از عدم اگاهی مردم استفاده نموده و از این طریق و شگرد وجوهی را از مردم و شهروندان به صورت نامشروع تحصیل نموده کمان که تعدادی از مالباختگان دکتر، ماما، پرستار و غیره بوده اند که توضیح دادند در زمان تجویز دارویی واکسن من کرونا از متهم خواستند که امپول را به رویت انها برساند که متهم خودداری نمود علیهذا دفاع ایشان که بیان داشته که کسی بر اثر امپول تجویزی ایشان دچار بیماری و غیره نشده پس مرتکب جرمی نشده است.دفاع موجه و قانونی نیست کما انکه صرف انکه کسی مبتلا به بیماری نشده نافی تحقق بزه موصوف نمی تواند باشد. از طرف دیگر ملاحظه می‌شود. مشارالیه به شرح دادنامه شماره *مورخ 1400/12/01 صادره از شعبه *انقلاب اسلامی از حیث تهیه داروی تقلبی واکسن تقلبی موضوع این پرونده به حبس محکوم شده است.و همچنین پزشک بودن ایشان نافی تحقق جرم موصوف نیست لهذا ایراد و اشکال قانونی بر دادنامه وارد نیست الی اینکه دادگاه با اختیارات حاصله قانونی و تناسب مجازات با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سه سال و شش ماه حبس مرتکب را به دو سال حبس تعزیری تقلیل و کاهش و اصلاح می‌نماید. در نهایت به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح به عمل امده تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه *مستشار شعبه *

ع. ی. و. م. ت.

منبع
برچسب‌ها