دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه وکالتنامه به صورت بلاعزل و در راستای قرارداد عادی دارای مدت تفویض شده باشد، با عقیم ماندن و انقضاء مدت قرارداد، وکالت نامه رسمی موضوع قرارداد نیز محکوم به بطلان می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1 - آقای ح.م. 2 - خانم م.ن. با وکالت آقای م.الف. به‌ طرفیت آقای ح.س. به‌ خواسته 1 - ابطال وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 1391/11/17 صادره از دفترخانه... تهران 2 - ابطال قرارداد عادی مورخ 1391/11/17 به دلیل انقضاء مدت و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده مقوم به 51000000 ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار می‌دارد وکالتنامه مزبور در جهت اجرای قرارداد مورخه 1391/11/17 بوده که مدت قرارداد مزبور نیز به مدت یک ساله بوده که با انقضاء مدت قرارداد تقاضای ابطال وکالت نامه و قرارداد مزبور را دارد خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته لایحه‌ای نیز ارسال ننموده در خصوص خواسته اول مندرج در ستون خواسته نظر به اینکه وکالت نامه شماره 1446 مورخ 1391/11/17 تنظیمی در دفترخانه... تهران محدود به زمان خاصی نبوده و از طرف دیگر حسب متن وکالت نامه ها حق عزل وکیل ساقط گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 679 قانون مدنی که مقرر می‌دارد موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، حکم بر بطلان دعوی خواهان و در رابطه با بخش دوم خواسته خواهان نظر به اینکه مدت قرار رد دعوی یک ساله بوده و پس از انقضای یک سال قرارداد خودبه‌خود باطل گردیده و لذا خواسته سالبه به انتفاء موضوع بوده و دعوی قابلیت استماع ندارد و مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م.ن. و ح.م. با وکالت ح.الف. به‌ خواسته ابطال وکالت نامه رسمی شماره 14406 مورخ 1391/11/17 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران (که اشتباها در دادنامه --- قید شده است) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هرچند وکالت نامه موصوف به صورت بلاعزل تنظیم و حق عزل وکیل از موکل ساقط گردیده است لیکن تفویض وکالت نامه موصوف در راستای قرارداد عادی مورخه 1391/11/17 صورت پذیرفته است که به‌ موجب ماده 3 قرارداد مدرکیه آنچه مورد توافق متعاقدین آن قرار گرفته صرفا تفویض وکالت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بوده است که با عقیم ماندن قرارداد و انقضاء مدت آن عقد واقع شده مرتفع گردیده و به تبع آن نیز وکالت نامه رسمی تفویضی که موضوع قرارداد بوده است نیز محکوم به بطلان می‌باشد ثانیا تجدیدنظرخوانده موصوف نیز به رغم ابلاغ قانونی چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد مورخه 1391/11/17 به عمل نیاورده است از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌ عنه حکم بر ابطال وکالت نامه رسمی شماره 14406 مورخ 1391/11/17 تنظیمی فی‌مابین متداعین پرونده صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره بنابر تصریح ماده 364 از قانون مرقوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاریکریمی

منبع
برچسب‌ها