ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌ های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.