نظریه مشورتی شماره 7/95/2256 مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2256
شماره پرونده: 1534-1/168-95

استعلام:

2- درجرم سرقت گوشی چنانچه بر اساس استعلام به عمل آمده از شرکت مربوط شخصی که خط وی در گوشی شاکی فعال است باید تحت چه عنوانی متهم یا مطلع احضار گردد و دیگر اینکه چنانچه در آدرس و نشانی اعلامی مورد شناسایی قرار نگیرد تکلیف مرجع قضایی چیست؟
3- آیا درخواست ترک تعقیب از سوی وکیل شاکی قابل پذیرش است؟
4- درکیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری اولاً نیاز به تفهیم اتهام وجود دارد ثانیاً درجرایم موضوع ماده یاد شده با توجه به اینکه پرونده از طرف دادستان به دادیار ارجاع گردیده است و همچنین ماده 88 همین قانون که بیان داشته است در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند نیاز به اظهارنظر ایشان می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- اولاً: احضار استفاده کننده از گوشی تلفن همراه مفقودی یا سرقتی به عنوان مطلع و تحقیق از وی در مورد موضوع و چگونگی خرید و تطبیق مشخصات آن با مدارکی که شاکی ارائه داده است، منع قانونی ندارد و چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه یا سرقت، علیه وی وجود داشته باشد، تعقیب کیفری وی ضروری است. ثانیاً: در صورت عدم شناسایی شخص احضار شده، حسب مورد، وفق مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ‌می‌گردد.
3- با توجه به مواد 5 و 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل کلی مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هر چند اصل بر این است که وکیل دارای تمام اختیارات قانونی است، مگر موارد مرتبط مذکور در ماده 35 قانون اخیرالذکر که نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد، ولکن چون تقاضای ترک تعقیب، موضوع ماده 79 قانون صدرالذکر به منزله استرداد دعوا (شکایت) تلقی می‌گردد، و طرح مجدد شکایت تحت شرایط مذکور در این ماده امکان پذیر است، بنابراین وکیل شاکی هنگامی می‌تواند (حق دارد)، تقاضای ترک تعقیب را مطرح نماید که در وکالت نامه این امر تصریح شده باشد.
4- اولاً: با توجه به اینکه مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده در صورتی قابل طرح در دادگاه است که دادستان و بازپرس در صدور قرار جلب به دادرسی توافق داشته باشند و این امر ملازمه با تحقیق از متهم و تفهیم اتهام به وی دارد، بنابراین تفهیم اتهام در دادسرا قبل از طرح پرونده در دادگاه ضرورت دارد.
ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً گفته شد و با لحاظ اینکه قرار جلب به دادرسی از جمله قرارهای نهایی می‌باشد، بنابراین با لحاظ ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در موارد مذکور در ماده 86 این قانون که توسط دادیار تحقیقات مقدماتی صورت می‌پذیرد، اظهار نظر دادستان ضرورت دارد.

منبع