رای شماره 1295 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع / 9900162 شماره دادنامه:9909970906011295 تاریخ: 16/10/99

شاکی: آقای هادی محتشمی نیا فرزند رمضانعلی

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سال 1394 هیات امنای دانشگاه در قسمت مربوط به اخذ شهریه

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به خواسته ابطال مصوبه سال 1394 هیات امنای دانشگاه در قسمت مربوط به اخذ شهریه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قسمت (ب) بند 27 مصوبه 22/4/1394 هیات امنا: « دانشجویانی که معیارهای قطعی بند (الف) را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند، در صورت تائید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آن ها در قالب پردیس های خود گردان یا ظرفیت مازاد می‌توانند میهمان شده یا انتقال یابند. میزان شهریه این افراد معادل و همانند شهریه دانشجویان مازاد و یا پردیس های خود گردان با رعایت کلیه ضوابط مربوطه اعم از شهریه ثابت، متغیر و تخفیف ها بوده که در سال مربوطه به تصویب هیات امنا رسیده است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- دانشگاه ها صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنا شده اند ولی ملزم به تبعیت از مقررات خاص هستند.

2- به موجب بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها...، هیات های امنا صرفاً مجازند نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن را تصویب کنند و اجازه تعیین و تصویب وصول درآمد جدید را ندارند.

3- ماده 60 قانون الحاق 2 دریافت یا پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی را ممنوع کرده است.

4- اخذ شهریه از دانشجویان روزانه خلاف اصل 30 قانون اساسی است.

5- مصوبه مورد اعتراض مغایر رای هیات عمومی به شماره 168 الی 173 مورخ 2/3/96 است.

6- حکم بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه راجع به نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده نیست.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 415/117 مورخ 25/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- برای دانشجوی میهمان بودجه ای در اختیار دانشگاه قرار نمی گیرد.

2- رای شماره 152 هیات عمومی در مورد مصوبه مورد اعتراض قابلیت استناد ندارد.

3- مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مفاد دادنامه شماره 991 مورخ 26/7/98 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دارای اعتبار قانونی است.

نظریه تهیه کننده گزارش:به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز این هیات تخصصی اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان که واجد شرایط انتقال یا مهمانی نمی‌باشند بر اساس مصوبات هیات امنا فاقد ایراد قانونی است. از جمله آرای مربوط، رای شماره 945 مورخ 28/9/1396 و شماره 2109-2108 مورخ 7/12/1398 هیات عمومی و نیز رای شماره 991 مورخ 27/11/1398 این هیات تخصصی قابل ذکر است. بر این اساس مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی

با توجه به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت، به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌شود:

رای هیات تخصصی

در خصوص درخواست ابطال قسمت (ب) بند 27 مصوبه 22/4/1394 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، با عنایت به مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به اختیار هیات امنا در خصوص امور مالی و از آنجا که مفاد بند مورد اعتراض ناظر به دانشجویان غیر واجد شرایط می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 945 مورخ 28/9/1396 مصوبات مشابه ابطال نشده است. بر این اساس بند مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها