خوانده در دعاوی به طرفیت مساجد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مساجد، موقوفه هستند و با توجه به اینکه موقوفات شخصیت حقوقی دارند، باید مستقیما طرف دعوی قرار گیرند؛ بنابراین دعاوی به طرفیت هیات امنای مساجد مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی اداره کل راه و شهرسازی...... به طرفیت هیات امنا مسجد..... و ح.ش.ح. ح. به خواسته ی خلع ید در قطعه....تفکیکی از پلاک ثبتی.... فرعی از.... اصلی بخش...... تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان صدور سند مالکیت و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات دادرسی.با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از آنجا که مستندا به تبصره ماده 3 (سه)آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف عرصه و اعیان مساجد رقبه موقوفه می‌باشد و موقوفات نیز دارای شخصیت حقوقی می‌باشند لذا مستقیما می‌بایست طرف دعوی قرار گیرند.در حالی که در پرونده امر مسجد و اداره اوقاف طرف دعوی قرار نگرفته و هیات امنای مسجد از سوی خواهان طرف دعوی قرار گرفته است لهذا دعوی مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرس مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی

رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان..... به طرفیت هیات امنای مسجد.... و ح.ش.ح. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از قطعه..... تفکیکی از..... فرعی از.... اصلی بخش.....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به جهت ضرورت طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها