حق برخورداری متهم از تعدد وکیل در دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد

موضوع

حق برخورداری متهم از تعدد وکیل در دادسرا

پرسش

با توجه به حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم طبق قانون، چند نفر وکیل می‌تواند معرفی کند؟

نظر هیئت عالی

معرفی وکلای متعدد در حدود مقررات بلامانع است و این امر ملازمه ای با همراه داشتن همه آن ها در مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 190 که در مقام بیان اصل برخورداری متهم از وکیل می‌باشد فقط یک نفر وکیل در تحقیقات مقدماتی می‌تواند دخالت نماید و متهم را همراهی نماید. البته به نظر تعدد وکیل بلا اشکال است لیکن صرفاً یکی از انها می‌تواند متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی همراهی نماید. کما اینکه در تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی اشاره نموده است که در غیر از جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، متهم حداکثر می‌تواند دو نفر وکیل در دادگاه داشته باشد.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده 346 و تبصره ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق برخورداری از حداقل دو نفر وکیل را دارد؛ در تبصره ماده 48 از عبارت وکیل یا وکلای متهم نام برده شده است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها