تکلیف دادسرا نسبت به رسیدگی عناوین مجرمانه ی مندرج در شرح دادخواست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آبیک

موضوع

تکلیف دادسرا نسبت به رسیدگی عناوین مجرمانه ی مندرج در شرح دادخواست

پرسش

آیا دادسرا وظیفه ای در قبال عناوین مجرمانه قابل گذشت که نه در موضوع شکوائیه بلکه در شرح شکایت مطرح می‌شود دارد؟ یا صرفاً به عناوین مجرمانه مطروحه در شکایت می بایست رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از بند ب ماده 68 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنچه شاکی موظف است در شکوائیه خود قید کند، موضوع شکایت است و نه عنوان مجرمانه و اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه، رفتارهای مجرمانه ای که از سوی شاکی (چه در متن و چه در شرح شکایت) بیان شده است با مقام قضایی رسیدگی کننده است و در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قاضی ذیربط است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آبیک استان قزوین در نتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مردم عادی از عناوین مجرمانه اطلاعی ندارند و اگر حتی عنوان جرم قابل گذشت را نیز در شکایت تقدیمی مطرح نکرده باشد و صرفاً در توضیحات شکایت بیان نماید باید رسیدگی کنیم و حتی عناوین مطروحه در مرجع انتظامی که جهت ارسال پرونده جهت تحقیقات نیز اضافه می‌شوند قابل رسیدگی شاکی به مشابه بیماری است و تشخیص نوع بیماری و شاکی ایشان با مقام قضایی است و نباید سلیقه ای رفتار کرد.

نظر اقلیت

جرایم قابل گذشت اگر عنوان نشده باشد مکلف به رسیدگی نیستیم و صرفاً مواردی که در طرح شکایت آمده است را باید رسیدگی کنیم و حتی در قانون آمده است که اگر در رسیدگی با موضوع جدیدی مواجه شدیم باید اعلام کنیم و اگر شاکی صرفاً نسبت به موارد قابل گذشت شکایتی داشت رسیدگی کنیم و موظف نیستیم که در توضیحات و متن شکایت که عناوین جدیدی را مطرح می‌نماید رسیدگی نمائیم.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها