نظریه مشورتی شماره 7/95/2568 مورخ 1395/10/08

تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2568
شماره پرونده: 1796-1/168-95

استعلام:

با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاح بعدی آیا مراجع قضایی در مسائلی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد به دنبال اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان همانند رویه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجاز به ارجاع به هیأت‌های کارشناسی هفت نفره و بالاتر می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده 166 قانون یاد شده، منع قانونی در ارجاع به هیأت‌های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)