نظریه مشورتی شماره 7/96/275 مورخ 1396/02/09

تاریخ نظریه: 1396/02/09
شماره نظریه: 7/96/275
شماره پرونده: 69-861/1-99

استعلام:

به استناد ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود تمام وظایف واختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است نظر به اینکه در ماده ی 300 در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است و با توجه به الزامی بودن حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات کیفری یک آیا اعطای نیابت قضایی از سوی دادستان صادرکننده کیفرخواست حوزه قضایی محل وقوع جرم به دادستان مرکز استان تشکیل دادگاه کیفری یک ایراد و اشکالی دارد لطفاً در ارسال پاسخ تسریع فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با ملاحظه مواد 119، 120 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط می‌ گردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است، ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذکر، اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد.

منبع