رای شماره 378 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 259/81

شاکی:آقای عبداله فرامرزی

موضوع:‌ اعلام تعارض رای صادره از شعب 20 با دستور موقت صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 22 دی 1381

شماره دادنامه: 378

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بین دادنامه شماره 604 مورخ 26/5/81 شعبه بیستم با دستور موقت صادره از شعبه نوزدهم به شماره 902 مورخ 1381/05/06 اعلام تعارض نموده و خواستار اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری شده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی واحدهای دولتی در اجرای تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 و آیین دادرسی دیوان بر مبنای مدارک و دلائل ارائه شده و اوضاع و احوال پرونده به تشخیص قاضی مامور رسیدگی به درخواست مزبور راجع است و تفاوت تصمیمات متخذه در این زمینه مبتنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در موارد مشابه نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به تفاوت مدلول قرارهای صادره در این خصوص در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع