موخره قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1396/7/11 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/9/4 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (1) بند (1) ماده (7) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی