تأثیر بازنشستگی عادی بر امکان بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست ص. ر. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران و سازمان تامین اجتماعی مازندران، به خواسته استفاده از قانون بازنشستگی سخت و زیان آور، با عنایت به گردشکار و ملاحظه مجموع محتویات و اوراق پرونده و سوابق اشتغال خواهان در کارهای سخت و زیان آور و بند یک شق (ب) ماده 76 قانون تامین اجتماعی و اینکه بازنشسته شدن ولو با تقاضای خود به صورت عادی نمی تواند حق مکتسبه را در زمان اشتغال تضییع نماید و هر کس حق دارد از مزایای قانونی سوابق اشتغال خود بهره مند گردد و قطع رابطه و ترک کار نیز مانع استفاده از حقوق مکتسبه نخواهد بود، مستند به قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه های اجرایی مربوطه و مواد 148 قانون کار و 36 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه 4 مورخ 1388/01/16 و 225 مورخ 1389/06/22 دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت (خواسته) و الزام سازمان به برقراری مستمری بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، قابل رسیدگی و اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمدی زاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضٌ به شود، و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض، منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترضٌ به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها