بررسی قرار تحقیقات پرونده پس از ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/09
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی قرار تحقیقات پرونده پس از ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص

پرسش

پرونده با اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده است و دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا اعاده نموده و پس از مدتی دادسرا اعلام نموده موضوع مشمول ماده 104 قانون آ. د. ک شده و پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید قرار منع تعقیب را نقض و جهت صدور قرار توقیف تحقیقات پرونده را به دادسرا اعاده نماید؟ یا باید دادسرا تحقیقات را ادامه و موضوع مشمول ماده 104 نمی‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، دادگاه می‌تواند بدون نقض قرار تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد مقدس مورد تایید است.

نظر اکثریت

اگر به نظر دادگاه جرمی واقع نشده باشد صرف نظر از اینکه در خلال انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه توسط بازپرسی مشمول ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری گردیده باشد دادگاه باید قرار منع تعقیب را تأیید کند چنانچه بازپرسی تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام نداده و صرفاً به بهانه اینکه دو سال از وقوع جرم گذشته پرونده را اعاده نموده باید دادگاه پرونده را به دادسرا اعاده تا تحقیقات مورد نظر دادگاه جهت شناسایی و دستگیری متهم انجام دهد زیرا در زمان اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب بازپرسی مشمول ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری نبوده است و ماده مذکور مطلق نیست مقید به چند قید می‌باشد و طبق ماده 274 قانون مارالذکر در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه باید قرار جلب به دادرسی صادر نماید.

نظر اقلیت

ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری مطلق است در فرض سوال دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض پرونده را جهت صدور قرار توقف دادرسی به دادسرا اعاده نماید و لازمه نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی نیست و ماده 104 قانون مارالذکر از قواعد آمره است.

منبع
برچسب‌ها