درخواست تخلیه عین مستاجرهمصداق تغییر شغل مستند تخلیه عین مستاجره

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر شغل از مرغ فروشی به خواربارفروشی؛ مجوز دعوی تخلیه مورد اجاره نخواهد بود؛ زیرا از مشاغل مشابه بوده و هر دو خوراکی هستند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. م. به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت آقای الف. الف. با وکالت آقای م. قاضی اسدی به خواسته تخلیه یکباب مغازه از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به علت تغییرشغل از مرغ فروشی به خواروبار فروشی و خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، به عقیده دادگاه تغییر شغل از مرغ فروشی به خواروبار فروشی تخلف مورد نظر قانونگذار مطابق بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که موجبات تخلیه را برای موجر فراهم کند نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/26

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. به وکالت از م. ب. به طرفیت الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/21 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تخلیه یک باب مغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به علت تغییرشغل ازمرغ فروشی به خواربارفروشی صادرگردیده است باعنایت به اینکه ادعای تغییرشغل درمشاغل مشابه که هردو انها (مرغ فروشی وخواربارفروشی) خوراکی هستند مشمول بند 7 ماده 514 قانون موجرومستاجر نمی گردد بنابراین اعتراض معترض درحدی نیست که موجب حدوث علم به اشتباه دردادنامه تجدیدنظرخواسته باشدوبامدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد فلذا دراجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی -علی احمدی

منبع
برچسب‌ها