نظریه مشورتی شماره 7-95-217 مورخ 1395/01/08

تاریخ نظریه: 1395/01/08
شماره نظریه: 7-95-217
شماره پرونده: 59-861/1-89

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستان‌های آن استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی آنها نیست، با این توضیح که دادستان شهرستان مرکز استان، حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهای شهرستان‌های آن استان را نداشته و صرفاً بر اجرای صحیح قانون در دادسرای مزبور نظارت داشته و عندالزوم نسبت به ارائه تعلیمات لازم و تذکر مراتب اجرای قانون می‌پردازد، بدون اینکه در روند پرونده‌های مربوط، در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور باید به نحوی اعمال گردد که اعمال مدیریت از سوی رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراین نظارت استصوابی منتفی است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)