امکان رجوع مرد پس از اجرای صیغه طلاق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/22
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

امکان رجوع مرد پس از اجرای صیغه طلاق

پرسش

در گواهی عدم امکان سازش آیا حق رجوع برای مرد وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی در الزام زوج به طلاق یا طلاق توافقی آیا امکان رجوع مرد پس از اجرای صیغه طلاق وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اگر گواهی عدم امکان سازش یا طلاقی که مستند به مفاد ماده 1130 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) منتهی به الزام زوج به طلاق زوجه باشد، به لحاظ بائن بودن طلاق صادر شده، به استناد ماده 1130 ق.م و صراحت ماده 1144 همان قانون، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد.

نظر اکثریت

در طلاق قضایی که زوج الزام به طلاق زوجه می‌گردد، مطلقاً حق رجوع به زوج داده نمی‌شود؛ لیکن در طلاق توافقی اصل بر این است که رجوع ممکن می‌باشد؛ مگر اینکه نوع توافق طوری باشد که هم حمل بر طلاق بائن از نوع خلع یا مبارات شود.

نظر اقلیت

با طلاق قضایی با نظر فوق موافق هستند؛ لیکن معتقد به این بوده که در طلاق توافقی برای مرد مطلقاً حق رجوع وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها