آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه یک شخص در نتیجه رفتار یا گفتارش، ظاهری را ایجاد کند که نوعا قابل اعتماد باشد و سپس شخص دیگری با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کند و زیانی به او وارد شود، شخصی که ظاهر منسوب به اوست اعم از آنکه تقصیر کرده یا نکرده باشد باید از عهده خسارت شخصی که با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کرده برآید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادگاه خانم ص.ع.ف. به طرفیت شرکت سایپا و نمایندگی سایپا شرکت ن.خ.الف. کد... با مدیریت آقای‌ع.الف. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهدات خودرو عمل به قرارداد طبق قرارداد و شرایط حاکم بر آن در زمان پرداخت ثمن و انعقاد آن در تاریخ 1390/06/24 نسبت به یک دستگاه خودروی پراید 131 SX و نیز صدور حکم به محکومیت خواندگان مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد و قرارداد و سود بانک متعلقه با رعایت قوانین آمره و خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات اصحاب دعوی،‌ مداقه در لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول مثبوت به شماره 1348 - 1392/05/30 هرچند خواهان با خوانده ردیف اول فاقد رابطه قراردادی می‌باشد و وجه خودرو را به نمایندگی ن.خ.الف. به مدیریت آقای‌ ع.الف. واریز نموده است ولی حسب نظریه ظاهر چنانچه یک شخص در نتیجه رفتار یا گفتارش، ظاهری را ایجاد کند که نوعا قابل اعتماد باشد و سپس شخص دیگری با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کند شخصی که ظاهر منسوب به اوست اعم از آنکه تقصیر کرده یا نکرده باشد باید از عهده خسارت شخصی که با حسن نیت به این ظاهر اعتماد کرده و زیان دیده است برآید و در واقع باید از شخص ثالثی که با دلایل موجه به ظاهری فریبنده اعتماد کرده است حمایت کرد در مانحن فیه شرکت نمایندگی فروش ن.خ.الف. به نمایندگی رسمی از شرکت سایپا ظاهری نوعا قابل اعتماد را ایجاد کرده است که باعث فریب شخص ثالث با حسن نیت خواهد بود و این ظاهر توعا قابل اعتماد بر اساس داشتن نمایندگی رسمی فروش از شرکت سایپا می‌باشد و منسوب به شرکت یاد شده می‌باشد و باید از عهده خسارت وارده شخص ثالث برآید بر این اساس دادگاه حکم بر الزام شرکت سایپا به تحویل یک دستگاه خودروی سواری پراید 131 SX به خواهان و محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل (انجام تعهد) بر اساس مقررات مربوطه در شرکت سایپا و قراردادهای فروش خودروی سواری پراید 131 SX و محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و در خصوص خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) با مدیریت آقای س.م. به ‌طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ص.ع. به‌ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به بخش دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه خودروی سواری پراید 131 sx بوده با عنایت به جمیع محتویات پرونده و استدلال مصرح دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 162 قانون اساسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در راستای صدر ماده 674 قانون مدنی تایید و استوار می‌نماید بالطبع محکوم‌ علیه در قبال خسارات وارده حق رجوع به نماینده خود دارد رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری- مرادی

منبع
برچسب‌ها