مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بر اساس اصول کلی حقوقی، پرداخت دین بدون سررسید، فوری است؛ بنابراین به طریق اولی خسارت تاخیر تادیه در آن از تاریخ مطالبه قابل دریافت است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی 1 - الف. گ. 2 - ح. ح.ز. با وکالت 1 - ا. آ. 2 - ن. ر. به طرفیت 1 - ف. 2 - س. 3 - ک. همگی ق. 4 - ف. ع.ق. 5 - ر. ب.ن. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1387/01/01 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواسته دین دارای سر رسید معین نبوده و مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و حکم به بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس

انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ا. گ. 2 - ح. ح.ز. با وکالت خانم ا. آ.به طرفیت خانمها 1 - ک. 2 - س. 3 - ف. شهرت هر سه ق.م.ف. 4 - ف. ع.ق. 5 - ر. ب.ن. نسبت به رای شماره --- مورخ 1393/08/21 صادره از شعبه --- دادگاه محترم حقوقی شهرستان قدس که به موجب دادنامه صادره، حکم به بی حقی خواهان‌ها نسبت به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1387/01/01 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است. ملاحظه می‌شود که استدلال دادگاه محترم بدوی این بوده که خواسته دارای سررسید معین نبوده و مشمول مقررات ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد، در حالی که به نظر این دادگاه قید کلمه سررسید در ماده 522 قانون مذکور از این جهت بوده که قبل از تاریخ سررسید خسارت تاخیر تادیه قابل پرداخت نیست و بدیهی است در مورادی که دین فاقد سررسید باشد با توجه به اصول کلی حقوقی تاریخ پرداخت دین فوری است و به طریق اولی خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است فلذا مستندا به ماده 358 و 522 از قانون فوق الاشاره ضمن نقض رای بدوی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین تا اجرای حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع
برچسب‌ها