ماده 33 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می‌ شود.