رای شماره 457 مورخ 1381/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 405/81

شاکی: اداره منابع طبیعی فسا

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 21 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 11 اسفند 1381

شماره دادنامه: 457

مقدمه: الف) شعبه 21 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1787 موضوع شکایت آقای عزیز محمد نقی زاده به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان فسا به خواسته صدور حکم به الزام اداره مزبور به ثبت رسانیدن پروانه چرا مورخ 1367/01/05 و… به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 1380/07/26 خواسته شاکی را قابل رسیدگی در دیوان تشخیص نداده و قرار رد شکایت را صادر نموده ‌است.ب -1) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/413 موضوع شکایت آقای امامقلی قاسمی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان فسا به خواسته صدور پروانه چرای دام به شرح دادنامه شماره 951 مورخ 1381/04/15 حکم به ورود شکایت صادر نموده ‌است.ب -2) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/2681 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل منابع طبیعی شهرستان فسا به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 901 مورخ 1381/04/10 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 1381/09/24 با فسخ دادنامه معترض‌عنه اعلام نموده‌ است شاکی می‌تواند پس از شکایت به هیات‌های ممیزی و عدم قبول تصمیم هیات مجدداً به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه شماره 951 مورخ 115/4/1381 شعبه چهارم بدوی دیوان به شرح دادنامه قطعی شماره 541 مورخ 1381/09/24 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان فسخ و قرار رد شکایت شاکی صادر شده و نتیجتاً هر دو پرونده منتهی به صدور قرار رد شکایت گردیده ‌است. با این وصف تناقضی در مدلول آراء قطعی شعب دیوان در خصوص مورد مشهود نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع