نظریه مشورتی شماره 7/98/163 مورخ 1398/05/15

تاریخ نظریه: 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/163
شماره پرونده: 98-168-163ک

استعلام:

معنای قسمت اخیر ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت ضرورت اخذ کفیل یا... در کانون اصلاح و تربیت صادر کند چیست؟ آیا تشدید تامین است؟ آیا دو قرار برای متهم صادر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از قسمت اخیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (از عبارت «در صورت ضرورت» به بعد) این است که مقام قضایی حتی المقدور از صدور قرار تأمین در خصوص افراد متهم بالغ زیر 18 سال تمام خودداری نماید و چنانچه با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، اقتضای صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه باشد، این قرارها را تنها نسبت به متهمان بالای 15 سال اخذ و در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده 237 قانون فوق الذکر، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده یادشده رفتار نماید و به هر صورت عبارات مورد نظر به معنای تشدید قرار تأمین یا صدور دو قرار تأمین نمی‌باشد.

منبع