ماده 63 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف- تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است.
تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیات عالی بلامانع است.
ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی
پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.
ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی