ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و درپایگاه اطلاع رسانی موسسه یا سایر پایگاه های اطلاع رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می‌شود.