شرط داوری اختیاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای شرکت س. به نمایندگی م.ش. به طرفیت د. به خواسته مطالبه مبلغ 304/956/898 ریال بابت تعدیل دو فقره صورت‌ وضعیت قرارداد شماره... مورخ 1392/01/27 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه‌های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فی‌مابین خواهان و خوانده، در صورت اختلاف فی مابین، داور می‌بایست اعلام نظر نماید، فلذا طرح دعوی در دادگستری وجاهتی نداشته، دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری - عسگری توانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت س. به طرفیت د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به جهت پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد استنادی صادر شده است، به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی وارد و موجه می‌باشد. زیرا مستفاد از ماده 53 قرارداد، اختیار و تمایل طرفین به رجوع به داوری است و استنباط دادگاه محترم بر خلاف صریح مقرره یاد شده می‌باشد و دادگاه مکلف است در ماهیت اظهارنظر نماید. بر همین اساس مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری

منبع
برچسب‌ها