تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۸۳

پیام: در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای شرکت س. به نمایندگی م.ش. بطرفیت د. به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰۴/۹۵۶/۸۹۸ ریال بابت تعدیل دو فقره صورت‌ وضعیت قرارداد شماره... مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه‌های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده ۵۳ قرارداد فی‌مابین خواهان و خوانده، در صورت اختلاف فی مابین، داور می‌بایست اعلام نظر نماید، فلذا طرح دعوی در دادگستری وجاهتی نداشته، دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرری - عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت س. به طرفیت د. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی شهرری که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به جهت پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد استنادی صادر شده است، به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی وارد و موجه می‌باشد. زیرا مستفاد از ماده ۵۳ قرارداد، اختیار و تمایل طرفین به رجوع به داوری است و استنباط دادگاه محترم بر خلاف صریح مقرره یاد شده می‌باشد و دادگاه مکلف است در ماهیت اظهارنظر نماید. بر همین اساس مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری