رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 630

تاریخ دادنامه: 4/7/1396

کلاسه پرونده: 96/554

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر محمدیان

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به اقدامات و عملکرد شهرداری نیشابور و نابود کردن بافت ویلایی شهر فرهنگیان

گردش کار: 1- آقای امیر محمدیان به موجب دادخواستی در ستون خواسته، موضوع شکایت را چنین اعلام کرده است: « تضعیف حق و حقوق شهروندی و نابود کردن بافت ویلایی شهر فرهنگیان شهر نیشابور»

2- با مداقه در متن دادخواست، مشاهده می‌شود شاکی به عملکرد شهرداری نیشابور در اعطای مجوز ساخت بیش از 3 طبقه اعتراض کرده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض به اقدامات و عملکرد شهرداری نیشابور در خصوص اعطای مجوز ساخت و ساز بیش از 3 طبقه در بافت ویلایی شهرک فرهنگیان از صلاحیت های هیات عمومی نیست، بنابراین پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع