شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه نداشته باشد؛ قرار رد دعوای ابطال سند ملک مشاعی با رعایت قدر السهم صادر خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/17

رای دادگاه

نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 92/5/30 پرونده کلاسه --- /92 این دادگاه موضوع دعوی خواهان ها آقایان 1 - ع. 2 - علی 3 - ح. 4 - ح. شهرت همگی ص. و خانم ها 5 - ز. ص. 6 - م.خ. سیری فرون آباد با وکالت مع الواسطه آقای ع. ص. و با وکالت آقای ح. ی.ه. به طرفیت 1 - اداره کل منابع طبیعی و جنگلبانی استان تهران (شهرری) 2 - آقای غ. ع.ع.ف. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به خواسته ابطال اسناد مالکیت خواندگان ردیف اول و دوم دادخواست نسبت به 1920 مترمربع زمین زراعی از پلاک --- اصلی قطعه --- تفکیکی واقع در قریه لپه زنک بخش --- تهران و الزام خوانده ردیف سوم به صدور سند مالکیت به نام خواهان ها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 5 -* 0000 ریال که صرفا قسمتی از خواسته مبنی بر ابطال سند مالکیت به شماره 0121280 - 85 / ب مورد لحوق قرار گرفته و نسبت به خواسته دیگر ابطال سند مالکیت منابع طبیعی و جنگلبانی اظهارنظری نفیا یا اثباتا صورت نگرفته و از طرفی اجرای حکم در قسمت اول منوط به اظهارنظر در خواسته دیگر بوده و اینکه کلیه مراحل دادرسی از جمله دعوت طرفین و ابلاغ در دادرسی سابق نسبت به این خواسته صورت گرفته و با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فوق الذکر از جمله دادنامه های اصداری به شماره 937 مورخ 89/11/7 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری و دادنامه شماره --- مورخ 90/12/3 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه های دیگری که توسط مالکین پلاک ثبتی فوق الذکر اخذ گردیده به شماره 1865 مورخ 85/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی شهرری و دادنامه شماره --- مورخ 86/10/25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این قسمت از خواسته خواهان ها نیز محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مدلول مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبیعی به شماره 61588 مورخ 1386/09/12 دفترخانه شماره 236 تهران به میزان قدرالسهم خواهان ها و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف به نام آنان با رعایت قدرالسهم از مورث خود (طی گواهی حصر وراثت) صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران - رضا رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای غ. ع.ع.ف. با وکالت آقای محمد ع.ف. واداره منابع طبیعی شهر ری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/17 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران که متعاقب دادنامه شماره --- مورخ 92/5/30 صادر گردیده و به موجب آن حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 0121280 ب/ 85 به مساحت 1920 متر مربع مشاعی در پلاک ثبتی به شماره 144/210 وقطعات 6 تفکیکی واقع در قریه لپه زنگ بخش --- تهران با رعایت قدر السهم خواهان‌ها بدوی از سهم مورث خود وحکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبیعی به شماره 61588 مورخ 1386/09/18 دفتر خانه شماره 236 تهران صادرگردیده است.دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به غیر از اقای ع. ص. حکم بر له چند نفر دیگر صادر گردیده در حالی که در دادخواست اولیه نامی از آنان مندرج نشده است وصرفا آقای ع. ص. اصالتا ووکالتا به موجب وکالتنامه 6169 مورخ 1389/09/11 دعوی طرح نموده است وبه لحاظ اینکه طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه را نیز ندارد بنا براین به لحاظ عدم ورود کلیه مالکین مشاعی در دعوی مطروحه دادنامه تجدید نظر خواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به لحاظ عدم قابلیت استماع ،قرار رد دعوی صادر واعلام مینماید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو

منبع
برچسب‌ها