ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387-
2- کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون.
3- سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
4- موسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (10) قانون و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
5- موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: موسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این موسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف-کلیه سازمان های حرفه ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده اند.
ب- اتحادیه های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می کنند.
پ- بنگاه های اقتصادی عمومی از جمله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه های ارایه دهنده خدمات انحصاری.
ت- تشکل های خصوصی که طبق قانون، مأموریت های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن های حمایت از مصرف کنندگان.